E-Tebligat (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir? Yaptırımları Nelerdir?
2018-01-03
2019 Asgari Ücrete Destek Tutarı
2019-01-13

E-Tebligat (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş.’ye Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir.

Bu kapsamda Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

06 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yönetmelikte, 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebligat çıkarmaya yetkili kurumlarca PTT vasıtasıyla gönderilecek Elektronik tebligatlar için düzenleme yapılmıştır.

01/01/2019 – 31/01/2019 tarihleri arasında Elektronik Tebligat başvuruları yapılacaktır. İlgili kurum ve kuruluşların bu süre zarfında mutlaka Elektronik Tebligat adresi almaları gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar;

MADDE 5

(1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

 a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

 b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

 c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar)

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

 ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(*) Konu hakkında PTT sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/DuyuruDetay.aspx?DetayId=27

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »