Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı

2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar
2023-03-01
Firmalar, 2022 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Nasıl Yararlanabilir?
2023-03-13

Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı

Tarih : 17.07.2014
Yayın Tarihi : Ekim 2016

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
Sayı :11395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1892
Konu : Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, oto kiralama hizmeti ve sıfır araç satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek,

– Kiralamak üzere satın aldığınız araçların (153) No.lu Ticari Mallar, (253) No.lu Makine,   Tesis ve Cihazlar, (254) No.lu Taşıtlar Hesaplarından hangisine muhasebe kaydı yapılacağı,

– (253) No.lu Makine, Tesis ve Cihazlar veya (254) No.lu Taşıtlar Hesabında takip edilmesi halinde, bu taşıtlar için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı,

– Sıfır olarak alıp sattığınız araçlar için hangi muhasebe hesabının kullanılması gerektiği

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar ilkeleri, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişine ilişkin açıklamalar, 26.12.1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği   ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar Hesap Grubu; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsamaktadır. Brüt Satışlar Hesap Grubu içinde yer alan “(600) No.lu Yurt İçi Satışlar Hesabı” da, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır.

Diğer taraftan tekdüzen hesap planında yer alan “(153) No.lu Ticari Mallar Hesabı” herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla işletmeye alınan ticari mallar (emtia) vb. kalemlerin izlendiği, “(254) No.lu Taşıtlar Hesabı” ise işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaplardır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından alım-satım amaçlı olarak satın alınan araçların “(153) No.lu Ticari Mallar Hesabı”nda, satışı yapılan araçların “(600) No.lu Yurt İçi Satışlar Hesabı”nda, kiraya vermek amacıyla alınan araçların ise “(254) No.lu Taşıtlar Hesabı”nda takip edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listede açıklanmıştır.

Bu itibarla, kiralanmak üzere şirket aktifinizde kayıtlı bulunan araçların, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) bölümü uyarınca faydalı ömürlerinin 5 yıl ve amortisman oranının %20 olarak dikkate alınmak suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir. Satmak üzere iktisap ettiğiniz araçlar ise emtia niteliğinde olduğundan söz konusu araçlar için amortisman ayrılması imkanı bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Comments are closed.

Giriş
Translate »