Sıkça Sorulan Sorular

2022 Yılı Asgari Ücret

01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan 2022 yılı asgari ücreti; brüt
günlük 166,80.-TL Aylık brüt 5.004,00 TL, net 4.253,4.-TL olarak açıklamıştır.

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.01.2022 - 31.12.2022)
Brüt Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04 TL
Gelir Vergisi Matrahı 0
Gelir Vergisi 0
Damga Vergisi 0
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 0
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 4.253,40 TL

2022 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı
2022 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2.000 TL olarak açıklandı. 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan VUK Genel Tebliği'deki ilgili tutar 01.01.2022 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir. Fatura Düzenleme Sınırı ilgili madde hükümlerine göre; satılan malın veya ifa edilen hizmet bedelinin yer alan hadleri geçmesi halinde malı satanın veya işi yapanın fatura kesmesi gerekmektedir. Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL 'dir.
2022 Yılı Gelir Vergisi Oranları
Gelir dilimiVergi oranı
32.000 TL'ye kadar15%
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası20%
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası35%
2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranları
Hesap DönemiKurumlar Vergisi Oranı (%)Yasal Dayanak
201822Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
201922Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
202022Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
202125Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
202223Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
2023 -20Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32
2022 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretleri
Uygulanacak DönemiSGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2022 – 31.12.20225.004,00 TL37.530,00 TL
2022 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 Yılı İçin 10bin 596 liraya yükseldi. Kıdem tazminatının tavanı, 2021'de 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 10 bin 596 liraya yükseldi.
2022 Yılı Damga Vergisi Oranları
Damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2022 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)(Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri(Binde 0)
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler(Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: 
a) Taksitle satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri(Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri(Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri  (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri(Binde 0)
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri(Binde 0)
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri(Binde 0)
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri(Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1.Tahkimnameler                                                                      (132,30 TL)
2.Sulhnameler                                                                            (132,30 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    (744,10 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
II. Kararlar ve mazbatalar 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(132,30 TL)
2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri: 
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(45,40 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(26,80 TL)
    ac) İyda senedi(4,20 TL)
    ad) Taşıma senedi(1,00 TL)
b) Konşimentolar(26,80 TL)
c)Deniz ödüncü senedi(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler: 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(45,40 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: 
ba) Bilançolar(102,00 TL)
bb) Gelir tabloları(48,70 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri(48,70 TL)
c) Barnameler(4,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları(19,80 TL)
e) Ordinolar(1,00 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (19,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 
1. Makbuzlar: 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(1,00 TL)
b) Vergi beyannameleri: 
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri(132,30 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri(176,70 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri(87,30 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (87,30 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(87,30 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler(176,70 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(64,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri(64,80 TL)
f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler(103,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.(1,00 TL)
2022 Yılı İşçinin İşverene Maliyeti
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET 2022166,80 TL
AYLIK ASGARİ ÜCRET 20225.004,00 TL
AYLIK SGK TAVAN MATRAHI37.530,00 TL
İŞÇİ SİGORTA PRİMİ %14700,56 tl
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %150,04 TL
KESİNTİLER TOPLAMI750,60 TL
NET ELE GEÇEN TUTAR 20224.253,40 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ %20,51.025,82
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA %2100,08
İŞVERENE MALİYET 20226.129,90 TL
İŞVERENE MALİYET %5 İNDİRİM İLE5.879,70 TL
2022 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli Tutarı
2022 yılı günlük yemek ücreti KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmiştir. 21.12.2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 36,72 TL (34 TL+KDV %8) belirlenmiştir..
2019 Yılı Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri
2019 yılı için tahmin edilen Defter Tutma – Sınıf Değiştirme Hadleri  Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda ki tabloda yer alan tutarların altında kalan işletmeler işletme hesabına göre defter tutarlar.

Belirtilen tutarların aşılması halinde, şartların aşıldığı yılı takip eden ilk yıl Bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

Yıllık Mal Alışları Toplamı 236.000 TL
Yıllık Mal  Satışları Toplamı 322.000 TL
Hizmet Gayri Safi İş Hasılatı   124.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 236.000 TL
 
MÜKELLEFLER

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)
2019 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
2019 Yılı Vergi Usulsüzlük Cezalarına ait tutarlar açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2019 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

VUK Genel Tebliği (Sıra No:490) 31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İlgili Madde Numaraları: V.U.K.352 – V.U.K.353

 
MADDE NO – KONUSU AÇIKLAMA 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli  
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.700
3- İlanın;  
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.700-270.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 270.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 33
MADDE 153/A Teminat tutarı 120.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
1- Yıllık;  
  - Alış tutarı 230.000
  - Satış tutarı 320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 1.200
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 3,3
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.200
MADDE 343 En az ceza haddi  
    - Damga vergisinde 14,8
  - Diğer vergilerde 29
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  
(Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                            110
3 - İkinci sınıf tüccarlar 55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                14,8
6- Gelir vergisinden muaf esnaf      7
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                           25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      14,8
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                             3,9
     
     
MADDE NO – KONUSU AÇIKLAMA 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 290
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 290
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 14.800
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100
MADDE 355 b) Damga Vergisinde  
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,4
MÜKERRER MADDE 355  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza  
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 70.000
2019 Yılı SGK İdari Para Ceza Tutarları

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre 2019 yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

2019
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında 12.792
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:  
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) 7.675
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için  aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) 5.116.80
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*) 2.558,4
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:  
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 511,68
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 319,80
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 30.700,80
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında 15.350,40
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında 7.675
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 30.700,80
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında 30.700,80
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,  aylık asgari ücretin altı katı tutarında 15.350,40
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin üç katı tutarında 7.675
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) 255,84
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim  yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında 12.792
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında 30.700,80
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında 12.792
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında 5.116.80
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 255,84
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) 255,84
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında 1.279,20
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında 2.558,40
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır 255,84
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.
2019 Yılı 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Yeniden Değerleme Oranı % 23,73)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 26.028 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 219 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 366 Bu durumdaki her işçi için
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.465  
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 219 Bu durumdaki her işçi için
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 219 Bu durumdaki her işçi için
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 219 Bu durumdaki her işçi için
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 857 Bu durumdaki her işçi için
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.250 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 236 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 236 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857  
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 857  
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 236 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 417 Bu durumdaki her işçi için
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 857  
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 417 Bu durumdaki her işçi için
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 417 Bu durumdaki her işçi için
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 417 Bu durumdaki her işçi için
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 417 Bu durumdaki her işçi için
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.293  
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 417 Bu durumdaki her işçi İçin
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.293  
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.293  
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.293  
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.293  
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 2.293  
28 74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.293  
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.293  
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.293  
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 20.823  
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 20.823  
33 107/2   İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 20.823  
Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.
(*) 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 5, 7, 8, 14 ve 28. maddelerinde yer alan idari para cezaları değiştirilmiştir  
Yıllık İzin Hakları ve Süreleri
4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır.

Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
 •  5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
 • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

İş yerinde çalışan Çıraklara, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilerin çalışma sürelerine bakılmaksızın verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
İhbar Tazminatı Bildirim Süreleri
 
Hizmet Süresi Bildirim Süresi
6 aydan az olan çalışma dönemi için

2 hafta

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4 hafta

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6 hafta

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8 hafta

Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler
Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler;
 • Yevmiye Defteri,
 • Defter-i Kebir,
 • Envanter Defteri,
 • Pay Defteri,
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.
Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler;
 • Yevmiye Defteri,
 • Defter-i Kebir,
 • Envanter Defteri,
 • Pay Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
 • Müdürler Kurulu Karar Defteri.
Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 
 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri
Kollektif ve Komandit Şirketler Tarafından Tutulacak Defterler ;
 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
KDV Tevkifat Oranları

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler, İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetler; İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri, İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Tamamı Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İşgücü Temin Hizmeti

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Özel güvenlik hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. Bazı KDV mükellefleri; - Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, - Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.
Yapı denetim hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti

9/10

Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

3/10 (**)

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) (27/9/2017 tarihinde değiştirilen oran)
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Külçe Metal

5/10 (*)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun,

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

(*) 1 No.lu Tebliğle Değişmeden Önceki İbare : (7/10)) (**) 27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU BÖLÜMÜ

(*)Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

– (11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 1.maddesiyle eklenen satır; Yürürlük 15.02.2017)Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

SGK İşten Çıkış Nedeni Kodları
Sosyal Sigortalar Kurumu – SGK İşten Çıkış Kodları
Fesih Kodu  SGK Fesih Nedeni
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36 OHAL/KHK(KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile Kamu görevinden çıkarma
 

Aradığınızı Bulamadınız mı?

 
Giriş