Sıkça Sorulan Sorular

2023 Yılı Asgari Ücret
Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 10.008.00 TL
Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 8.506,80 TL
Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 333,60 TL

Asgari Ücret 2023

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret 10.008,00
Sigorta Primi İşçi Payı 1.401,12 
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 100,08
Kesintiler Toplamı 1.501,20
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 8.506,80  

İşverene Maliyeti 2023

Asgari Ücret 10.008,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 1.551,24  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 200,16
İşverene Toplam Maliyeti 11.759,40  
2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı, 2.000 TL'den 4.400 TL'ye çıkarıldı.

2023 Yılı Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

2023 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

70.000 TL'ye kadar 

15%

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

20%

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası         

27%

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası   

35%

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası              

40%

2023 Yılı Kurumlar Vergisi Oranları
Hesap DönemiKurumlar Vergisi Oranı (%)Yasal Dayanak
201822Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
201922Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
202022Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
202125Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
202223Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
2023 -20Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32
2023 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretleri

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2023 – 31.12.2023

10.008,00 TL

75.060 TL

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’dir.
2023 Yılı Damga Vergisi Oranları

Damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri  

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.Tahkimnameler                                                                      

(294,90 TL)

2.Sulhnameler                                                                            

(294,90 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

1.658,80 TL

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(294,90 TL)

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(101,20 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(59,70 TL)

    ac) İyda senedi

(9,30 TL)

    ad) Taşıma senedi

(2,20 TL)

b) Konşimentolar

(59,70 TL)

c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(101,20 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(227,30 TL)

bb) Gelir tabloları

(108,50 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(108,50 TL)

c) Barnameler

(9,30 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(44,10 TL)

e) Ordinolar

(2,20 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(44,10 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(2,20 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(294,90 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(393,90 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(194,60 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(194,60 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(194,60 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(393,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(144,40 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(144,40 TL)

f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

(230,70 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(2,20 TL)

2023 Yılı İşçinin İşverene Maliyeti

2023 Asgari Ücret Tablosu

2023 Asgari Ücret Brüt 10.008,00 TL
2023 Asgari Ücret SGK Tavanı 75.060,00 TL
2023 Asgari Ücret Net 8.506,80 TL
SGK İşveren Payı 1.551,24
SGK İşveren İşsizlik Payı 200,16
2023 Asgari Ücret Maliyeti 11.759,40 TL
2023 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli Tutarı
2023 Yılı Yemek Bedeli 110 TL + KDV'ye yükseltildi. 2023 yılı günlük yemek bedeli, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 30 Aralık 2022 tarihli, 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de tebliğ edildi. 2022 günlük yemek bedeli istisnasına göre %115,69 oranında artırılarak 51 TL'den 110 TL'ye yükselerek %8 KDV dahil 118,80 TL oldu.
2023 Yılı Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

890.000.- TL

-Satış tutarı

:

1.270.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

440.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

890.000.- TL

2023 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NO

KONUSU

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

10.900

3- İlanın;

10.900-1.090.000

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

1.090.000 ve üzeri

-  Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

4- İlanın;

10.900

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

MÜKERRER

Tahakkuktan vazgeçme

129

MADDE 115

MADDE 153/A

Teminat tutan

440.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

890.000

- Alış tutarı

1.270.000

- Satış tutarı

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

890.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

4.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

12,90

MÜKERRER

Teminat tutarı

 

MADDE 257

 

8-  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden;

28.000.000

-Yeni işe başlayanlar

280.000.000

- Faaliyeti devam edenler

 

 

10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

66.000.000

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar

4.400

MADDE 323

Şüpheli alacak tutarı

8.900

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

55

- Diğer vergilerde

110

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

700

1 - Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

420

3- İkinci sınıf tüccarlar

210

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

95

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

55

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

26

 

II nci derece usulsüzlükler

370

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

3- İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

55

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

15

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

 

1.100.000

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi. kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

  

 

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

110.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

26.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

1.300

  

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2023 Yılında Uveulanacak Tutar (TL)

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine

4.200

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

840.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4.200

11 -Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

Alt sınır

150.000

Üst sınır

1.500.000

MADDE 355

Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

- 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.900

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar:

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

4.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

2.200

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.180

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

2.800.000

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

320.000

EK MADDE 1

Uzlaşma limitleri

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 üzeri

376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

15.000 üzeri

2023 Yılı SGK İdari Para Ceza Tutarları
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2023
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

20.016
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

50.040
 
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için
aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)
30.024
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için
aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)
20.016
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
aylık asgari ücret tutarında(*)
10.008
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
2.002
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına
aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
1.251
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
5.004
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,
aylık asgari ücretin iki katı tutarında
20.016
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,
aylık asgari ücretin iki katı tutarında
20.016
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
120.096
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için
aylık asgari ücretin altı katı tutarında
60.048
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
aylık asgari ücretin üç katı tutarında
30.024
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
5.004
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

5.004
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

5.004
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

120.096
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

5.004
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

120.096
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

60.048
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

30.024
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

20.016
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık

asgari ücretin onda biri tutarında (*)

1.000
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

10.008
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

50.040
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin on katı tutarında

100.080
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

50.040
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

20.016
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında

1.000
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

5.004
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

1.000
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

5.004
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,

her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

10.008
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına

asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır

1.000
2023 Yılı 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)  
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2023 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)    
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 105.689 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.  
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 885 Bu durumdaki her işçi için  
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 1.480 Bu durumdaki her işçi için  
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 5.921 99/1-b ceza maddesinin dört katı  
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 885 Bu durumdaki her işçi için  
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 885 Bu durumdaki her işçi için  
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 885 Bu durumdaki her işçi için  
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 3.475 Bu durumdaki her işçi için  
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 13.598 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için  
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 956 Bu durumda olan her işçi ve her ay için  
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 956 Bu durumda olan her işçi ve her ay için  
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 3.475    
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 3.475    
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 956 Bu durumdaki her işçi ve her ay için  
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 1.683 Bu durumdaki her işçi için  
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 3.475    
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 1.683 Bu durumdaki her işçi için  
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 1.683 Bu durumdaki her işçi için  
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 1.683 Bu durumdaki her işçi için  
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 1.683 Bu durumdaki her işçi için  
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 9.303    
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 1.683 Bu durumdaki her işçi İçin  
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 9.303    
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 9.303    
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 9.303    
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 9.303    
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 9.303    
28 74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 9.303    
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 9.303    
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 9.303    
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 84.553    
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 84.553    
33 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 84.553    
Not: 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.  
Geçici Madde-10: 7244 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10. madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.  
Yıllık İzin Hakları ve Süreleri

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle,50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

İhbar Tazminatı Bildirim Süreleri
 
Hizmet Süresi Bildirim Süresi
6 aydan az olan çalışma dönemi için

2 hafta

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4 hafta

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6 hafta

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8 hafta

Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler
Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler;
 • Yevmiye Defteri,
 • Defter-i Kebir,
 • Envanter Defteri,
 • Pay Defteri,
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.
Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler;
 • Yevmiye Defteri,
 • Defter-i Kebir,
 • Envanter Defteri,
 • Pay Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
 • Müdürler Kurulu Karar Defteri.
Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 
 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri
Kollektif ve Komandit Şirketler Tarafından Tutulacak Defterler ;
 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (büyük defter)
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
KDV Tevkifat Oranları

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler, İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetler; İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri, İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Tamamı Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İşgücü Temin Hizmeti

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Özel güvenlik hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. Bazı KDV mükellefleri; - Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, - Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.
Yapı denetim hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti

9/10

Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

3/10 (**)

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) (27/9/2017 tarihinde değiştirilen oran)
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Külçe Metal

5/10 (*)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun,

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

(*) 1 No.lu Tebliğle Değişmeden Önceki İbare : (7/10)) (**) 27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU BÖLÜMÜ

(*)Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

– (11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 1.maddesiyle eklenen satır; Yürürlük 15.02.2017)Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

SGK İşten Çıkış Nedeni Kodları
Sosyal Sigortalar Kurumu – SGK İşten Çıkış Kodları
Fesih Kodu  SGK Fesih Nedeni
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36 OHAL/KHK(KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile Kamu görevinden çıkarma
 

Aradığınızı Bulamadınız mı?

 
Giriş
Translate »