Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Olarak Yazılabilir mi?

Yeni Vergi Düzenlemeleri Yapılan 130 Maddelik Torba Kanun Tasarısı Neleri Kapsıyor?
2017-09-28
E-Serbest Meslek Makbuzuna Kimler? Ne Zaman Geçiş Yapacak?
2017-12-07

Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Olarak Yazılabilir mi?

Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Yazılır mı?

Okulların açılmaya başlaması ile birlikte, ticaretle uğraşanlar çocuklarının okul forması, ayakkabısı gibi okul harcamaları için almış oldukları faturaların eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp, yapılmayacağı hususunda sorular sormaktadır.

Bu yazımızda okul harcamaları kimlerin, ne şekilde gider yapabileceğine açıklık getireceğiz.

Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor, Okul harcamaları “Vergiden Düşülmüyor”, Üzerinden vergi hesaplanan tutar üzerinden düşülüyor.

Yıllardan beri yanlış bilinen bir konu olabilir bu durum. Örnekle belirtmek gerekirse sizin 10.000,00 TL vergi ödemeniz varsa, 5.000,00 TL okul harcamalarınız varsa, 10.000,00 – 5.000,00 = 5.000,00 TL vergi ÖDEMİYORSUNUZ. Genellikle bu şekilde düşünülüyor ancak bu yanlış bir bilgi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, “Okul Harcamaları Üzerinden Vergi Hesaplanan Gelir” üzerinden düşülüyor.

 

Okul Harcamalarını Kimler, Ne Şekilde Gider Yazabiliyor?

 

1. Gelir Vergisi Mükellefleri (İşletmeler) Açısından;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde ve 85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.”

Çocuğunuz için yaptığınız okul harcamaları şu şartları taşımak kaydıyla gelirinizden indirebileceğiniz belirtilmiştir:

  • Beyan edilecek gelirin % 10 ’luk kısmını aşmayacak,
  • Çocuğunuz 25 yaşını doldurmamış olacak,
  • Harcama Türkiye’de yapılacak,
  • Harcamanın yapıldığı eğitim kurumu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olacak,
  • Harcamalar belgelerle (Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Satış Fişi) tevsik edilmesi şartıyla mükellefin kendisi, (*) eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir.
  • Vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduklarından, anılan kurumlara çocuğunuz için ödemiş olduğunuz tutarlar gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılamaz.

 

2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Şirketler )Açısından;

Bilindiği üzere, Anonim ve Limited Şirketler, sermaye şirketlerinden olup, vergi yasaları bakımından kurumlar vergisine tabidir. Bu şirketlerin elde ettikleri tüm kazançlar, kurum kazancıdır. Bunlar, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden, vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu kazanç tespit edilirken, G.V.K.’nun 40. maddesindeki “İndirilecek Giderler” ve 41. maddesindeki “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” dikkate alınmaktadır.

Konumuzu ilgilendiren 40. maddenin 1. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderlerin indirim konusu edileceği bildirilmiştir. Bu yüzden, şirket ortaklarının çocukları için yapmış oldukları eğitim harcamaları şahsi giderler olduğundan, şahsi giderlerinin indirim konusu yapılması yasaklanmıştır.

Diğer taraftan 41. maddenin 1. Bendinde; teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerlerin indirim ve gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu yüzden, şirket ortaklarının çocukları için yapmış oldukları eğitim harcamaları şahsi giderler olduğundan, gider ya da indirim konusu edilemeyecektir.

Şirket ortaklarının şahsi harcamaları şirket adına fatura edilmiş olsa bile, bunların gider yazılması hem Ticaret Kanunu’na hem de vergi yasalarına göre mümkün değildir. Bunların kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp, dönem kazancına ilave edilerek beyan edilmesi, vergi yasalarına göre vergi ziyanının önüne geçilmiş olmakla birlikte, gider yazılması şirket kaynaklarının azalmasına neden olduğundan, Ticaret Kanunu’na göre bu mümkün değildir. Bu nedenlerle bu tür ödemelerin gider yazılmaması gerekir.

Gerçek kişiler kendileri, eşleri veya çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarını vergiden düşme imkânına sahipken, şirket ortaklarının böyle bir imkânı yok. Ancak, şirketlerin vakıf veya derneklere eğitim bursu adı altında yaptıkları bağışların Kurumlar Vergisi beyannamesinden indirilebildiğini belirtmek gerekir. Söz konusu yardımın; kamu idarelerine, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılıyor olması gerekir. Yıl içerisinde bu şekilde yapılacak yardım toplamının da ilgili yıla ait kurum kazancının % 5 ini aşmaması gerekir. Okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine ‘bağış’ adı altında yapılan ödemeler eğitim harcaması kapsamına girmiyor.

 


(*) “Eş” deyimi, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. (Bkz. 23.10.2012 Tarih ve 2012/7 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri).

(**) Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanmış olan özelgeye http://www.gib.gov.tr/node/96845 linkten ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »