E-Serbest Meslek Makbuzuna Kimler? Ne Zaman Geçiş Yapacak?

Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Olarak Yazılabilir mi?
2017-12-01
Binek ve Ticari Araç Alımlarında KDV İndirimi
2017-12-08

E-Serbest Meslek Makbuzuna Kimler? Ne Zaman Geçiş Yapacak?

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması,

Serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkân veren“Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinde Maliye Bakanlığı’na; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Keza, anılan Kanunu’nun 227’nci, mükerrer 257’nci maddelerinde de Maliye Bakanlığı’na benzeri yetkiler tanınmış” olup belgelerinin kâğıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Mükellefler E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından;

  1. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB portal aracılığıyla,
  3. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, 1 ve 2 numaralarda belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzlarına uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getireceklerdir.

Uygulamaya 3 numarada belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir.

  • 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01/07/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • 01/01/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kâğıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kâğıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Kendilerine E-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 


(*) Konu ile ilgili TÜRMOB yazısını  http://www.turmob.org.tr/turmobweb/Kurumsal/Turmob/BasinOdasi/BasinDetay.aspx?param=JozsICyM8m84e0x+vzuL82613VdOZh8G26wWRc+nKSVBJdyCRaYDwQ== adresinden okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »