Çalışanlara Dağıtılan Razaman Paketinin Vergi Durumu

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları
2020-04-23
E-Serbest Meslek Makbuzu
2020-05-07

Çalışanlara Dağıtılan Razaman Paketinin Vergi Durumu

Ramazan ayında firmalar çalışanlarına Ramazan Paketi adı altında yiyecek, içecek vb. gıdaların olduğu paketlerle yardımda bulunmaktadırlar.

Çalışanların motivasyonunu, işletmeye olan bağlılıklarını ve işletme içerisinde ki birlik ve beraberliği artırmak için Ramazan ayında dağıtılan bu yardım paketlerinin Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu karşısında durumlarını değerlendireceğiz.

Konunun detayına girmeden önce özet olarak bahsetmek gerekirse,

İşletmelerin çalışanlarına vermiş olduğu ramazan paketleri Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayni ücret olarak değerlendirilmektedir. Ramazan paketinin satın alınması için ödenen tutar (KDV dahil), personelin brüt ücretine ilave edilip, gelir vergisi ile damga vergisi kesintisine tabi tutulur. Hesaplanan bu vergiler muhtasar beyannamesine dahil edilip ödenmesi gerekmektedir.

KDV açısından değerlendirme yapıldığında; işletme personeline ramazan ayında verilen gıda yardımları KDV’nin konusunu oluşturmaktadır ve söz konusu yardımların satın alınması sırasında işletme tarafından yüklenilmiş olan KDV’ler indirim konusu yapılacaktır. Ancak yardımın personele verildiği aya ait KDV beyannamesindeki ‘hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle indirimlerden çıkarılması gerekmektedir.

Bunun dışında ayni yardımlar sigorta primine esas kazanca dahil olmadığı için sigorta kesintisi de yapılmayacaktır.

1. Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
İşletmeler çalışanlara dağıttıkları ramazan paketlerini, işletme dışından bir yerden satıl alarak temin edebilir veya üretim, pazarlamasını kendisinin yaptığı ürünlerde olabilir.

Eğer işletme ramazan paketleri hazır olarak başka bir yerden satın alınıyorsa, ramazan paketleri için ödenen KDV dahil tutar, çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilir ve bu bedel işletme için gider olarak kaydedilir.

Fakat üretim veya pazarlamasını kendisi yapan bir işletme ise envanterinde yer alan mevcut ürünlerden bu paketleri verdiğinde, paketlerin emsal bedelini tespit ederek, değerlemesini yapar. Ayrıca belirlenen tutarlar üzerinden KDV hesaplanarak KDV dahil tutarlar, çalışanlara verilen net ücret olarak kabul edilir. Bu durumda, işletme söz konusu paketlerin emsal bedelleri toplamını gider yazabilecektir.
Paket içerisinde ki ürünlerin KDV hesaplaması yapılırken, paket içindeki katma değer vergisi oranı en yüksek olan ürünün tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

2. Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‘nun 1. maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiş ve Kanun’un 3. maddesinde de teslim sayılan hallere yer verilerek, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Kanunun 5’inci maddesinde “vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla KDV mükellefleri tarafından işletme personeline ücret unsuru olan mal veya hizmet verilmesi halinde Katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirir.

3. Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Damga Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
Şirket çalışanlarına dağıtılan yardım paketleri ayni ücret olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanun’a göre damga vergisine tabi olacaktır.

4. Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Sosyal Sigorta Primleri Açısından Değerlendirilmesi 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 80. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre işverenlerce yapılan ayni yardımlar sigorta primine esas kazanca dahil değildir. Aynı zaman da işsizlik sigortası hesaplanmayacaktır.

Ancak ramazan paketi yardımı nakit olarak veriliyorsa bu takdirde aynı Kanunun 80. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereği sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »