Limited Şirket ve Anonim Şirket Arasındaki Farklar
  Limited Şirket  Anonim Şirket
Ortak Sayısı Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı Azami 50 kişidir. Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı sınırsızdır.
Sermaye 10.000,00 TL Esas Sermaye ile kurulabilir. 50.000,00 TL Esas Sermaye ve 100.000,00 TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.
Şirket Organları Genel Kurul + Müdür/Müdürler Kurulu Genel Kurul + Yönetim Kurulu
Tahvil Tahvil çıkartamaz. Tahvil çıkartabilir.
Pay Devri Genel kurul kararı ile noterden satışı yapılmalıdır. Ticaret Sicilinde Tescil edilmesi gerekmektedir. Noterden satışa gerek yoktur. Hisse senetleri çıkartılmış ise ciro edilmesi yeterlidir. Ticaret Sicilinde tescil edilmesine gerek yoktur.
Vergiden İstisnası Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen ka­zanç gelir vergisine tabidir. Pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumun­da elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değildir.
Halka Açılma Halka açılma imkanı yoktur. Halka açılma imkanı vardır.
Borçlara Karşı Sorumluluk Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Ver­gi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şir­ketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.
Sermaye Değişikliği Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir. Esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.
Avukat Bulundurma Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Sermayesi 250.000,00 TL ve üssü olanlar Avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.
Ortakların Alacak Durumu Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.
Kayıtlı Sermaye Sistemi Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir. Bu sebeple Ltd’nin sermaye artırımı yapabilmesi için genel kurul toplantısı yapmaları gerekir. Halka açık ya da halka kapalı olup olmadığına bakılmaksızın tüm AŞ’lerde “Kayıtlı Sermaye Sistemini” kabul etmek mümkün olup, genel kurul toplantısı yapılmaksızın kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi Yönetim Kuruluna tanınmıştır.
Ek Ödeme Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında kanunda öngörülen hallerdeek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler. Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sadece sermaye taahhüdü ile sorumlu tutulabilirler.
Bakanlık Temsilcisi Limited şirket hiçbir toplantısında Bakanlık Temsilcisinin bulunmasına gerek yoktur Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Şirketlerin GK Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerinin 32. Maddesi’nde detaylı olarakhangi GK toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması gerektiği tek tek sayılmıştır.(örneğin; sermaye artırımı, azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, amaç ve konu değişikliği vb gibi..)
Elektronik Kurullar Sermaye Şirketi olması sebebiyle e-Genel Kurul ve Müdürler Kurulu yapabilme imkanı tanınmıştır. E-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapabilme imkânı tanınmıştır.
Denetim Sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şartları sağlayan Ltd’ler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen A.Ş.’ler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu kapsam dışında kalan AŞ’ler ise 6455 sayılı Torba Kanun’un 80. Maddesi hükümlerine göre denetlenecektir.
Defter Tutma Yevmiye, Defter-i Kebir, Envanter, Ortaklar Pay, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tutmak zorundadır Yevmiye, Defter-i Kebir, Envanter, Ortaklar Pay, Yönetim Kurulu Karar, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri tutmak zorundadır.
Şirket Feshi Yeni TTK, ortaklara haklı sebeple şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır. AŞ’lerde şirket ortaklarına böyle bir hak tanınmamıştır.