Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname Ve Bildirim Formlar Ceza Tutarları

Patron, Tatilde Çalışan İşçiden İzin Ücretini Geri Alabilir
2019-06-24
Kapanış Tasdiki Yapmama veya Unutma Cezası
2019-06-27

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname Ve Bildirim Formlar Ceza Tutarları

Devletin en büyük gelir kaynağı olan vergilerle ilgili, mükellefler ödevlerini yerine getirmediklerinde veya eksik yerine getirdiklerinde bir takım cezai şartlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda vergi dairesine iletilmesi sırasında yapılan hatalardan dolayı mükelleflerin büyük​ sıkıntılar çektiklerini ve maalesef istenmeyen vergi cezalarına maruz kaldıklarını görüyoruz.

 
Vergi ziyaı cezası; mükellefin veya sorumlusunun vergi tahakkuk etmesine rağmen vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesini ifade eder.

Tahakkuk ettirilmeyen vergi;

 • ​Mükellef tarafından beyan edilir ise vergi aslının %50’si kadar,
 • İhbar sonucu ortaya çıkar, İdare tarafından tespit edilir veya inceleme sonucu öğrenilirse, hesaplanan vergi tutarı kadar,
 • Kaçakçılık suçlarından dolayı bir vergi kaybı var ise, 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanır.
 • ​Vergi ziyaı cezası takip eden 5 yıl içerisinde birden fazla tahakkuk eder ise %50 artırılır,
 • Usulsüzlük cezası takip eden 2 yıl içerisinde birden fazla tahakkuk eder ise %​​25 artırılır,
 • Aynı yıl içerisinde, aynı türde birden fazla usulsüzlük cezası tahakkuk eder ise ¼ oranında kesilir.
 • Beyannamenin zamanında beyan edilmemesi re’sen takdir sebebidir ve İdare’nin Takdir Komisyonu’na sevk etmesi gerekir. İncelemeye sevk edilmeden beyanname verilmesi durumunda, bu beyannamedeki tutarlar re’sen takdir edilmiş gibi tarhiyat yapılır.
 • Beyannamelerin süresinde beyan edilmemiş olması ‘’I. Derece Usulsüzlük’’ sebebidir. Bu durum aynı zamanda re’sen takdir sebebi olduğundan ceza 2 kat uygulanır. Beyan süresinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi durumunda ‘’ll. Derece Usulsüzlük’’ cezası uygulanır.
 • Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında olacaktır.​​
   
Usulsüzlük; herhangi bir vergi kaybının olmasına gerek olmaksızın, vergi kanunlarının şekil ve usule ilişkin düzenlemelerine uyulmamasıdır.

Özel usulsüzlük cezası; daha çok kanunda özel olarak belirtilmiş işlem ve olaylarla ilgilidir.

Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası aynı anda uygulanmaz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise daha ağır olan ceza uygulanır, ancak özel usulsüzlük ve vergi ziyaı ce​​zası birlikte uygulanabilir.

Gecikme Faizi; yasal süresi içerisinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler için, sonradan yapılan ikmalen, re’sen, veya İdarece tarhiyatlarda verginin normal vade tarihinden, tarhiyatın yapıldığı tahakkuk tarihine kadar aylık hesaplanan faizdir.

Gecikme Zammı; tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi nedeniyle vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen her ay ve kesirleri için günlük olarak hesaplanan zamdır.

Pişmanlık Hükümleri

 • Pişmanlık hükümlerinin oluşması için bir vergi kaybından bahsedilmesi gerekir. Bu sebeple ödeme çıkmayan beyannameler için pişmanlık talep edilemez.
 • Kanuni süresinden sonra, pişmanlık ile verilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmez.
 • Dikkat edilmesi önemli husus ise pişmanlık şartlarını ödeme yönünden ihlal eden ve pişmanlık şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan mükellefler pişmanlıktan yaralanamayacağıdır. Bu durumda mükellefin verdiği beyanname, kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul edilir ve 1. Derece, 2 Kat Usulsüzlük Cezası ile vergi ziyaı cezasının % 50‘si kıyaslanarak miktar itibarı ile en ağırı kesilir.
 • Pişmanlık ile verilen beyannameler için uzlaşma yoluna gidilemez, ancak pişmanlık ile verilmesi gereken bir beyanname sehven “Kanuni Süresinden Sonra” (KSS) seçeneği seçilerek verilirse, mükellefler durumu açıklayan bir dilekçe ile vergi dairesine başvurmaları halinde, verilen beyanname, pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre işleme tabi tutulacaktır.


KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE UYGULANACAK CEZALAR


2019 YILI BEYANNAMELERİN KSS VERİLME SÜRELERİ VE CEZALARI
BEYANNAMELER 1. 30 GÜN İÇİNDE 2. 30 GÜN İÇİNDE BU SÜRELERDEN SONRASI
SERMAYE ŞİRKETLERİ 1.900,00 TL x 1/10 1.900,00 TL x 1/5 1.900,00 TL
1. SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI 1.900,00 TL x 1/10 1.900,00 TL x 1/5 1.900,00 TL
2. SINIF TÜCCARLAR 980,00 TL x 1/10 980,00 TL x 1/5 980,00 TL
YUKARIDAKİLER DIŞINDA KALANLAR 490,00 TL x 1/10 490,00 TL x 1/5

490,00 TL

 

2019 YILI BİLDİRİMLERİN DÜZELTME SÜRELERİ VE CEZALARI
BİLDİRİMLER İlk 10 Gün TAKİP EDEN 15 GÜN BU SÜRELERDEN SONRASI YAPILAN DÜZELTME VEYA HİÇ VERİLMEMİŞ OLMASI
SERMAYE ŞİRKETLERİ CEZA YOK 1.900,00 TL x 1/5 1.900,00 TL
1. SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI CEZA YOK 1.900,00 TL x 1/5 1.900,00 TL

Bir cevap yazın

Giriş
Translate »