2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Mükelleflerin Vergi İncelemesindeki Hakları Nelerdir?
2023-01-14
Maaş Ödemelerinin Banka Kanalıyla Ödenmesi
2023-01-18

2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2023 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) 30/12/2022 tarihli ve 32059(2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Tebliğ ile, 01/01/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Vergileme ölçü ve hadleri

(1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri;

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 (I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 114.000’i aşmayanlar 1 2.120 1.479 826 623 219
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 2 2.330 1.626 907 687 242
199.700’ü aşanlar 3 2.545 1.773 993 750 261
1301 – 1600 cm³ e kadar 114.000’i aşmayanlar 4 3.693 2.769 1.606 1.135 436
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 5 4.064 3.047 1.768 1.245 476
199.700’ü aşanlar 6 4.434 3.323 1.925 1.359 520
1601 – 1800 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 7 7.178 5.613 3.299 2.013 780
285.800’ü aşanlar 8 7.834 6.120 3.604 2.199 851
1801 – 2000 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 9 11.309 8.709 5.119 3.047 1.198
285.800’ü aşanlar 10 12.340 9.505 5.584 3.323 1.308
2001 – 2500 cm³ e kadar 356.900’ü aşmayanlar 11 16.967 12.317 7.695 4.596 1.818
356.900’ü aşanlar 12 18.511 13.436 8.393 5.016 1.983
2501 – 3000 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 13 23.656 20.583 12.857 6.915 2.535
714.300’ü aşanlar 14 25.810 22.451 14.027 7.545 2.766
3001 – 3500 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 15 36.030 32.421 19.528 9.748 3.570
714.300’ü aşanlar 16 39.309 35.365 21.303 10.631 3.900
3501 – 4000 cm³ e kadar 1.143.400’ü aşmayanlar 17 56.650 48.919 28.808 12.857 5.119
1.143.400’ü aşanlar 18 61.806 53.364 31.432 14.027 5.584
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşmayanlar 19 92.725 69.530 41.179 18.507 7.178
1.357.700’ü aşanlar 20 101.152 75.853 44.924 20.189 7.834
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 – 250 cm3’e kadar 395 295 218 134 51
  251 – 650 cm3’e kadar 817 618 395 218 134
  651 – 1200  cm3’e kadar 2.109 1.253 618 395 218
  1201 cm3 ve yukarısı 5.116 3.380 2.109 1.674 817

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

      (II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 2.535 1.674 817
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 3.380 2.109 1.253
1901 cm3 ve yukarısı 5.116 3.380 2.109
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 6.403 3.824 1.674
26-35 kişiye kadar 7.679 6.403 2.535
36-45 kişiye kadar 8.546 7.248 3.380
46 kişi ve yukarısı 10.252 8.546 5.116
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 2.273 1.510 739
1.501-3.500 kg’a kadar 4.604 2.667 1.510
3.501-5.000 kg’a kadar 6.917 5.757 2.273
5.001-10.000 kg’a kadar 7.679 6.521 3.057
10.001-20.000 kg’a kadar 9.229 7.679 4.604
20.001 kg ve yukarısı 11.544 9.229 5.36

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

                 (IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 42.870 34.278 25.704 20.558
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 64.317 51.439 38.577 30.859
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 85.769 68.610 51.439 41.153
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 107.221 85.769 64.317 51.439
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 128.675 102.933 77.188 61.741
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 150.125 120.091 90.055 72.024
20.001 kg. ve yukarısı 171.571 137.242 102.933 82.342

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

                       (I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 2.120 1.479 826 623 219
1301-1600 cm³ e kadar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
1601-1800 cm³ e kadar 6.527 5.098 3.003 1.828 707
1801-2000 cm³ e kadar 10.284 7.918 4.654 2.769 1.091
2001-2500 cm³ e kadar 15.423 11.196 6.996 4.178 1.652
2501-3000 cm³ e kadar 21.508 18.709 11.687 6.283 2.306
3001-3500 cm³ e kadar 32.755 29.473 17.752 8.859 3.249
3501-4000 cm³ e kadar 51.503 44.472 26.190 11.687 4.654
4001 cm³ ve yukarısı 84.294 63.211 37.435 16.821 6.527

Yürürlük

Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynaklar

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55)

Comments are closed.

Giriş
Translate »